DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ PH̉NG, KHOA
TRUNG TÂM - NĂM 2016 TẠI CƠ SỞ 2/4 TRẦN XUÂN SOẠN
STT TÊN ĐƠN VỊ SỐ PH̉NG SỐ NỘI BỘ SỐ VNPT CẤP MỚI PHỤ TRÁCH DI ĐỘNG
        3872 6789    
        3872 6699    
1 Tổng đài A001 111 3772 0573    
        3772 0574    
        3772 0580    
2 Pḥng bảo vệ Cổng 2 113      
3   Cổng 3 114      
4 Pḥng thường trực A002 110      
5 Quầy lễ tân   101      
6 Trung tâm Ngoại ngữ Tin học A105 102 3772 0408 Thầy Huy  
      103 3772 0409    
7 Trung tâm tuyển sinh - QHDN A107 104 3772 0406 Thầy Châu  
      105 3772 0407    
      106      
8 Pḥng Quản trị thiết bị A201 201 3772 0400 Thầy Thanh  
      202   Thầy Thịnh  
9 Pḥng Tổ chức hành chính A203 203 3772 0401 Thầy Hưng  
        3772 0402    
    A205 204 Fax  3772 0403 Cô Phụng  
10 Pḥng Quản lư đào tạo A202 205 3772 0404 Cô Lan  
    A202 206   Thầy Tuyến  
      207      
11 Pḥng Kế hoạch - Tài chính A206 208 38726789 - 208 Cô B́nh  
      209 Fax 3772 0575 Thầy Hưng  
12 Pḥng thư kư A207 210 Fax 3772 0578    
13 Pḥng CT Hội đồng trường A209     Thầy Long  
14 Pḥng Hiệu phó 1 A211     Thầy Tuấn  
15 Pḥng Hiệu phó 2 A213     Thầy Hiến  
16 Pḥng Hiệu phó 3 A215     Thầy Thái  
17 Pḥng Hiệu trưởng A210        
18 Thư viện A702 701   Cô Mót  
    A703 702      
    A704 703      
19 Tổ y tế CS4 B101 150   Cô Tuyết  
20 Pḥng Khảo thí QLCL B104 151 3772 0582 Thầy Vinh  
      152   Cô Lan  
      153   Cô Hương  
21 Pḥng Công tác sinh viên B103 154 3772 0576 Thầy Phong  
      155 3772 0577 Thầy Út  
      156      
22 Pḥng Thanh tra giáo dục B201 251   Thầy Quí  
      252   Thầy Duy  
23 Văn pḥng Đảng ủy & công đoàn B202 253 Văn pḥng Đảng Cô Dung  
      254 VP Công Đoàn Cô Phượng  
24 Pḥng Quản lư khoa học B203 255   Thầy Việt  
      256      
25 Tạp chí tài chính marketing B204 257      
      258      
26 Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng B210 259 3772 0581 Thầy Trung  
      260   Thầy Phong  
27 Khoa GDQP & GDTC B212 261   Thầy Nghi  
      262      
28 Khoa Thẩm định giá &KDBĐS B301 263   Cô Mười  
      351   Cô Nhă  
29 Khoa Cơ bản B302 352   Thầy Quang  
      353   Thầy Nam  
30 Khoa Quản trị kinh doanh B303 354   Thầy Thanh  
      355   Thầy Luyến  
31 Khoa Ngoại ngữ B306 356   Cô Châu  
      357   Cô Tuyết Anh  
32 Khoa Thuế - Hải quan B310 358   Thầy Thuận  
      359      
33 Khoa Công nghệ thông tin B401 451   Thầy Ngân  
      452   Thầy Tùng  
34 Khoa Kế toán - Kiểm toán B402 453   Cô Vân  
      454   Cô Khuê  
35 Khoa Tài chính - Ngân hàng B403 455   Cô Tiên  
36 Khoa Tài chính – Ngân hàng   456   Thầy Hoàng  
37 Khoa Thương mại B404 457   Thầy Long  
      458   Thầy Hiệp  
          Thầy Sơn  
38 Khoa Du lịch B406 459   Cô Diễm  
      460      
39 Khoa Marketing B410 461   Cô Thu  
          Thầy Tân  
      462   Thầy Thi  
40 Pḥng khách 1 B505 555      
41 Pḥng khách 2 B507 577      
42 Văn pḥng đoàn B509 556   Cô Trúc  
          Cô Hương  
      557   Thầy Chiến  
43 TTTT- QLDL B601 652   Thầy Khôi Thọ  
      651   Thầy Xuân Thọ  
44 TT Hợp tác quốc tế       Cô Thư  
45 Khoa Đào tạo Sau đại học     808.3222 Thầy Giao  
          Thầy Long  
          Thầy Phúc  
46 Khoa Đào tạo Tại chức     808.4242 Thầy Đức  
47 Ban QLCS Đàotạo     808.347 Thầy Tân